Hulpmiddelen visitaties

Door het Platform POKB zijn hulpmiddelen ontwikkeld die gebruikt worden bij het voorbereiden en uitvoeren van de onderlinge visitaties. Dit zijn:

1. Draaiboek visitaties 2021
2. Model voor agenda en verslag visitatie 2021
3. Thema visitaties 2020 - 2021
4. Checklist visitatie
5. Handleiding visitor
6. Infobrief aan de visitee
7. Model documentuitvraag
8. Beoordeling startvisitatie - 2018

Het Uitvoeringsplan beschrijft de werkwijze bij de visitaties, het gebruik van hulpmiddelen bij de visitaties en de feedback op POKB, zoals in 2006 is vastgesteld. In verband met corona wordt in 2020 - 2021 een aangepaste visitatievorm gehanteerd, de aanpak vindt u hier

Voor de beoordeling van het kwaliteitssysteem (of de follow-up van aandachtspunten) tijdens de visitaties is in 2016 is een afzonderlijk hulpmiddel opgesteld in de vorm van een korte handreiking en een Excel overzicht zelfevaluatie (+ toelichting). Deze hulpmiddelen zijn ook ter voorbereiding door de visitee of bij een interne audit bruikbaar. 

Algemene orientatie: voor de algemene orientatie is het derde werkboek Actief Bodembeheer met de titel "Kwaliteit begint vanaf de bodem" lezenswaardig. Dit werkboek is niet meer in de boekhandel verkrijgbaar. U vindt daarom hieronder een pdf.-versie in delen

Voorkant

Samenvatting en inleiding

1. Samenhang tussen kwaliteitszorg en actief bodembeheer

2. Klantfilosofie zorgt voor betere dienstverlening


3. Naar een beheerst bodemproces

4. Streven naar continue verbetering

5. Invoeren van kwaliteitszorg op maat

Achterkant