Toezicht en handhaving

De Normbladen 8001 en 8002 bevatten tevens de toezichtstaken.

De eisen en richtlijnen voor deze taken zijn verder uitgewerkt in de Handreiking Adequate Bestuurlijke Handhaving en HUM Wbb (aansluitend bij het Besluit Kwaliteitseisen Handhaving Milieubeheer).

Toezicht en Handhaving is een thema-onderwerp geweest in de visitatie van 2008. Hier vind je de modelaanpak.

Op het gebied van toezicht en handhaving is een afzonderlijk platform actief en u treft meer informatie aan onder het dossier toezicht bodem.