Introductie thema's

De rapportages geven u een compleet beeld van de opzet en de resultaten:


De rapportage geeft de evaluatie van de visitaties die in de jaarronde zijn uitgevoerd in het kader van kwaliteitsmanagement door overheden met een bodemtaak. De deelnemers zijn provincies en gemeenten (of namens hen: milieudiensten) die onder andere de bevoegd gezag taken ingevolge de Wet bodembescherming uitvoeren.

Doel jaarrapportage

Het doel van de rapportage is tweeledig:

- het bieden van een overzicht aan de deelnemers, aan het CCvD Bodembeheer en aan het taakveldmanagement Bodem+ over het kwaliteitsmanagement

Op basis van deze rapportage, c.q. de ontwikkeling die zichtbaar wordt na een reeks van rapportages kunnen conclusies worden getrokken over de juistheid en actualiteit van de Normbladen, de toepassing van de Normbladen in praktijk, de stand van implementatie van kwaliteitsborging bij de deelnemende organisaties en de ontwikkelde goede voorbeelden (best practices) die ook bij andere organisaties toepasbaar zijn.

- het bieden van een overzicht aan VROM over het voldoen aan de eisen van de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls

Een belangrijk onderdeel is beoordelen of de organisaties die de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls ontvangen in de verslagperiode voldoen aan de voorwaarden van deze regeling.